Konfigurace reverzní proxy Apache httpd pro Outlook Anywhere (RPC over HTTP)

V Microsoft Exchange 2013 se prvně objevila funkce Outlok Anywhere (tehdy zvaná „RPC over HTTP“), která umožňovala Outloku 2007 a novějším připojovat se k Exchange serveru i z veřejného internetu pomocí HTTP. Protože samotná Exchange, zvláště v poslední době, trpí různými bezpečnostními chybami a zranitelnostmi (např. zde Daniel Nashed’s Blog (nashcom.de), je žádoucí ji skrýt např. za reverzní proxy s WAF (web application firewallem). Podobné řešení jsem popisoval zde.

Zadáním bylo, aby z veřejného internetu byly přístupné služby:

 • Outlook Web Access (OWA) – webové rozhraní pošty
 • ActiveSync – přístup mobilních zařízení
 • Outlok Anywhere – přístup pro „velký“ Outlook
<VirtualHost *:443>
  ServerName mail.vurv.cz
  ServerAlias firma.cz
  ServerAlias autodiscover.firma.cz
  ProxyRequests Off
  ProxyPreserveHost Off
  RewriteEngine On
  SSLEngine On
  SSLProxyEngine On
  RequestHeader set Front-End-Https On
  RequestHeader unset Origin
  
  # Header always set X-Frame-Options SAMEORIGIN
  Header set Server Apache
  Header unset X-AspNet-Version
  Header unset X-OWA-Version
  Header unset X-Powered-By

  RequestHeader unset Expect early

#  SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" value BrowserMSIE
  KeepAlive On
  Header unset WWW-Authenticate
  Header add WWW-Authenticate "Basic realm=mail.firma.cz"
# Copied from https://github.com/phr0gz/Apache-reverse-proxy-for-Exchange-2010-2013-2016/blob/master/webmail.conf
  ProxyVia Full
  RequestHeader edit Transfer-Encoding Chunked chunked early
  RequestHeader unset Accept-Encoding
  Timeout 1800
# copied the end

  Redirect / /owa/

# owa
  ProxyPass /owa https://mail.firma.cz/owa KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /owa https://mail.firma.cz/owa
  ProxyPass /OWA https://mail.firma.cz/OWA KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /OWA https://mail.firma.cz/OWA
  ProxyPass /Owa https://mail.firma.cz/Owa KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /Owa https://mail.firma.cz/Owa

# ews -> Exchange Web Services
  ProxyPass /ews https://mail.firma.cz/ews KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /ews https://mail.firma.cz/ews 
  ProxyPass /EWS https://mail.firma.cz/EWS KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /EWS https://mail.firma.cz/EWS
  ProxyPass /Ews https://mail.firma.cz/Ews KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /Ews https://mail.firma.cz/Ews
  ProxyPass /exchange https://mail.firma.cz/exchange KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /exchange https://mail.firma.cz/exchange
  ProxyPass /Exchange https://mail.firma.cz/Exchange KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /Exchange https://mail.firma.cz/Exchange
  ProxyPass /exchweb https://mail.firma.cz/exchweb KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /exchweb https://mail.firma.cz/exchweb
  ProxyPass /public https://mail.firma.cz/public KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /public https://mail.firma.cz/public

# oab (Offline Address Book)
  ProxyPass /oab https://mail.firma.cz/oab KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /oab https://mail.firma.cz/oab
  ProxyPass /OAB https://mail.firma.cz/OAB KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /OAB https://mail.firma.cz/OAB

# mapi
  ProxyPass /mapi https://mail.firma.cz/mapi KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /mapi https://mail.firma.cz/mapi

# RPC over http(s) / Outlook Anywhere
#  OutlookAnywhere Passthrough On
  ProxyPass /rpc https://mail.firma.cz/rpc KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /rpc https://mail.firma.cz/rpc
  ProxyPass /Rpc https://10.0.7.45/Rpc KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /Rpc https://mail.firma.cz/Rpc

# AutoDiscover -> Autodiscover for non-AD integrated Clients (Mac, eg.)
  ProxyPass /autodiscover https://mail.firma.cz/autodiscover
  ProxyPassReverse /autodiscover https://mail.firma.cz/autodiscover
  ProxyPass /Autodiscover https://mail.firma.cz/Autodiscover
  ProxyPassReverse /Autodiscover https://mail.firma.cz/Autodiscover
  ProxyPass /AutoDiscover https://mail.firma.cz/AutoDiscover
  ProxyPassReverse /AutoDiscover https://mail.firma.cz/AutoDiscover

# Microsoft-Server-ActiveSync
  ProxyPass /Microsoft-Server-ActiveSync https://mail.firma.cz/Microsoft-Server-ActiveSync connectiontimeout=900 KeepAlive=on
  ProxyPassReverse /Microsoft-Server-ActiveSync https://mail.firma.cz/Microsoft-Server-ActiveSync

  Header unset WWW-Authenticate
  Header add WWW-Authenticate "Basic realm=mail.firma.cz"

  ErrorLog /var/log/httpd/mail.firma.cz_443_error_log
  TransferLog /var/log/httpd/mail.firma.cz_443_access_log

  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/mail.firma.cz/cert.pem
  SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/mail.firma.cz/chain.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/mail.firma.cz/privkey.pem

  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
  SSLProxyVerify none
  SSLProxyCheckPeerCN off
  SSLProxyCheckPeerExpire off
  SSLProxyCheckPeerName off

# Problem with sending file attachments > Bypass 128KByte via ActiceSync (new value 30MByte)
  <Directory /Microsoft-Server-ActiveSync>
   SSLRenegBufferSize 31457280
  </Directory>

  BrowserMatch "MSIE [2-6]" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
  # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
  BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown

</VirtualHost>


Výsledná konfigurace vznikla po mnoha pokusech, základem byly tyto články z internetu:

Apache2 als Reverse Proxy für Exchange 2010 2013 2016 2019 inklusive Outlook Anywhere RPC over http – znilwiki (znil-net.translate.goog)

GitHub – phr0gz/Apache-reverse-proxy-for-Exchange-2010-2013-2016: Reverse proxy for Exchange 2010 2013 2016 (github-com.translate.goog)

Na straně Exchange 2016 bylo nutno nad adresáři služeb Exchange přidat a povolit „Basic authentication“.

Pro řešení také pomohl tento vynikající článek – Exchange Server 2016 Client Access – přístup klientů.